Aleksandr Yuriyevich Kaleri

wife: Svetlana Leonidovna Nosova
children: Oleg Aleksandrovich * 1996

close window