Aleksandr Ivanovich Lazutkin

wife: Lyudmila Vladimirovna Gorodnizkaya
children: Natalya Aleksandrovna * 14.03.1984
  Yevgeniya Aleksandrovna * 14.03.1989

close window