Vasili Yuriyevich Lukiyanyuk

wife:  
children: Aleksei V. * 12.12.1980
  Ivan V. * 19.07.1984
  Sergei V. * 31.03.1986

* from previous marriage with Yelena V. Tishkova

close window