Selection groups China

Source: www.spacepatches.nl


No. Name Selection Date Age Retirement Age
01 Quan Chen China-1 05.01.1998 35 ??.??.2014 51
02 Qingming Deng China-1 05.01.1998 32    
03 Junlong Fei China-1 05.01.1998 31 ??.??.2012 46
04 Haipeng Jing China-1 05.01.1998 ?? ??.07.2019 52
05 Qinglong Li China-1 05.01.1998 ?? ??.??.2014 52
06 Boming Liu China-1 05.01.1998 31    
07 Wang Liu China-1 05.01.1998 ??    
08 Haisheng Nie China-1 05.01.1998 31    
09 Zhanchun Pan China-1 05.01.1998 31 ??.??.2014 48
10 Jie Wu China-1 05.01.1998 ?? ??.??.2014 51
11 Liwei Yang China-1 05.01.1998 33 ??.??.200? 44 (?)
12 Zhigang Zhai China-1 05.01.1998 31    
13 Xiaoguan Zhang China-1 05.01.1998 ??    
14 Chuandong Zhao China-1 05.01.1998 ?? ??.??.2014 ??
15 Xuzhe Cai China-2 05.05.2010 ??    
16 Dong Chen China-2 05.05.2010 ??    
17 Yang Liu China-2 05.05.2010 31    
18 Hongbo Tang China-2 05.05.2010 ??    
19 Yaping Wang China-2 05.05.2010 30    
20 Guangfu Ye China-2 05.05.2010 ??    
21 Lu Zhang China-2 05.05.2010 ??    ©      

Last update on January 06, 2021.

SPACEFACTS patch